top of page

Algemene gebruiksvoorwaarden

### PREAMBLE

De vennootschap Orange, een naamloze vennootschap met een kapitaal van 10.640.226.396 euro, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Nanterre onder nummer 380.129.866, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 111 quai du Président Roosevelt, 92130 Issy-les-Moulineaux (hierna "**Orange**" genoemd), is de uitgever van de mobiele applicatie "Augmented City", die toegang biedt tot inhoud in een immersief formaat (hierna de "**Applicatie**" genoemd).

 

De toegang tot de mobiele applicatie en tot de diensten en content impliceert de voorafgaande en onvoorwaardelijke aanvaarding door de gebruikers van deze algemene gebruiksvoorwaarden (hierna de "**GCU**" genoemd). Indien de Gebruiker het niet eens is met het geheel of een deel van de GVU, mag hij geen gebruik maken van de Applicatie (zoals hierna gedefinieerd).

 

Directeur van de publicatie: Christel Heydemann

 

### ARTIKEL 1 - DEFINITIES

"**Applicatie**": verwijst naar de door Orange gepubliceerde mobiele applicatie "Augmented City", die toegankelijk is voor Gebruikers op de Terminals en toegang geeft tot de Dienst.

 

"**Inhoud**": verwijst, samen of afzonderlijk, naar alle informatie en elementen die toegankelijk zijn op de Dienst en de Applicatie, en in het bijzonder de algemene structuur, teksten, afbeeldingen, al dan niet geanimeerd, video's (met inbegrip van trailers), geluiden, onderscheidende tekens, merken en logo's die het grafische handvest ervan vormen en de bijbehorende databases.

 

Onder "**immersief formaat**" wordt verstaan alle vormen van immersieve realiteit die tot op heden bekend zijn of die nog zullen komen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, tweedimensionale 360 graden-formaten, "augmented reality" en/of "mixed reality" of virtuele realiteit.

 

"**Tour**" verwijst naar elke rondleiding met gids en interactieve rondleiding, in een specifiek gebied (b.v. de Operawijk in Parijs), en met verschillende bezoekpunten bestaande uit culturele en/of historische inhoud in meeslepend formaat. 

 

"**Service**": verwijst naar de audiovisuele communicatiedienst die toegankelijk is via de Applicatie en die de Gebruiker toegang biedt tot de Tours die live en/of op aanvraag beschikbaar zijn.

 

"**Terminal**" betekent elke ontvangstterminal die compatibel is met de Applicatie, namelijk alle mobiele apparaten die compatibel zijn met Android (versie 11 of hoger) en iOS (versie 14 of hoger).

 

"**Grondgebied**": betekent elk land waar Orange of een van haar dochterondernemingen aanwezig is en waar de Applicatie door Orange beschikbaar wordt gesteld.

 

"**Gebruiker**": betekent een in het Grondgebied woonachtige gebruiker die de Applicatie heeft gedownload en deze gebruikt voor zijn of haar eigen behoeften, voor strikt persoonlijk en niet-commercieel gebruik, zonder direct of indirect winstoogmerk. 

 

### ARTIKEL 2 - DOEL

Het doel van deze AVU is het vastleggen van de voorwaarden waaronder Orange in het Gebied de Dienst verleent aan de Gebruiker die zich daartoe toegang verschaft via de Applicatie.

 

### ARTIKEL 3 - BESCHRIJVING VAN DE DIENST

De Dienst biedt de Gebruiker toegang tot Cursussen die bestaan uit Inhoud in Immersive Format die live en/of op aanvraag beschikbaar is, en waarvan de inhoud onderhevig is aan verandering als gevolg van de overeenkomsten die met de rechthebbenden zijn gesloten.

 

De Gebruiker wordt eraan herinnerd dat hij als enige verantwoordelijk is voor het gebruik van de Dienst en de Applicatie. Aldus zal de Gebruiker alle nodige maatregelen treffen om er persoonlijk op toe te zien dat voorzorgsmaatregelen worden genomen wanneer de Dienst door derden wordt gebruikt en met name wanneer deze door minderjarigen wordt gebruikt. Het gebruik door derden valt onder de controle en de volledige verantwoordelijkheid van de Gebruiker, die verantwoordelijk is en blijft voor het gebruik van de Dienst en de Applicatie.

 

### ARTIKEL 4 - VOORWAARDEN VOOR TOEGANG TOT DE DIENST VANUIT DE TOEPASSING

4.1. Toegang tot de Dienst vereist voorafgaande downloading van de Applicatie van de applicatiewinkels. Om toegang te krijgen tot de Dienst, moet de Gebruiker beschikken over een internetverbinding (wifi, 4G of 5G) met voldoende snelheid, apparatuur met een capaciteit voor RAM, softwareversies en een compatibele processor.

 

4.2. Toegang tot de Applicatie en de Dienst is gratis voor iedere Gebruiker met toegang tot internet.  

De Gebruiker is verantwoordelijk voor de Terminals alsmede voor alle kosten die noodzakelijk zijn voor het downloaden, gebruiken en/of bedienen van de Applicatie, en voor de kosten van de internetverbinding (in het bijzonder de kosten van internettoegang en communicatie). De kosten van de internetverbinding zijn afhankelijk van het aanbod van elektronische communicatie waarover de Gebruiker beschikt.

 

### ARTIKEL 5 - OVERGEDRAGEN RECHTEN

De Gebruiker erkent dat de Applicatie, de Dienst en de Inhoud, alsmede elk element (met name, maar niet uitsluitend, namen, commerciële namen, Inhoud, merken, etc.) dat toegankelijk is in het kader van de Applicatie en de Dienst, eigendom is van Orange of haar partners. Elke weergave en/of reproductie en/of exploitatie van de Applicatie, de Dienst of de Inhoud, geheel of gedeeltelijk, via welk procedé dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Orange en/of zijn partners is strikt verboden en kan een inbreuk op het auteursrecht vormen krachtens de toepasselijke regelgeving. Elke inbreuk kan de burgerlijke aansprakelijkheid van de gebruiker doen ontstaan ter vergoeding van de door de rechthebbenden geleden schade.

 

De Gebruiker heeft een persoonlijk, niet-overdraagbaar, niet-exclusief en herroepelijk recht om de Applicatie te allen tijde te gebruiken met als enig doel gebruik te maken van de Dienst. Als zodanig mag hij de Applicatie downloaden en installeren op zijn Terminal, uitsluitend voor zijn persoonlijk gebruik, onder voorbehoud van deze AVU.

 

Elke reproductie, representatie, wijziging, decompilatie, publicatie, exploitatie, downloading, extractie, openbaarmaking, vertaling, aanpassing of transformatie van de Applicatie en/of de Inhoud of een gedeelte daarvan, ongeacht het gebruikte middel of proces, is verboden.

 

Meer in het bijzonder is het de Gebruiker verboden om :

 

- het verkopen, verzenden, distribueren, overdragen, aanbieden, beschikbaar stellen, verhuren of weggeven van enig element van de Applicatie, met inbegrip van de Inhoud

- enig beeld, geluid, bestand, grafische voorstelling, clip art, animatie, of enig ander element dat deel uitmaakt van de Applicatie, met inbegrip van de Inhoud, online of offline te publiceren of te verspreiden

- de Inhoud of een van de elementen waaruit de Applicatie bestaat te exploiteren op een openbare plaats;

- het met behulp van een permanente of tijdelijke overdracht extraheren van de gehele inhoud, of een kwantitatief of kwalitatief substantieel deel van de inhoud van de database die de Applicatie vormt, op een andere drager, op welke wijze en in welke vorm dan ook, alsmede het hergebruiken, door het aan het publiek beschikbaar stellen, van de gehele inhoud, of een kwantitatief of kwalitatief substantieel deel van de inhoud van de genoemde database, in welke vorm dan ook, teneinde deze te omzeilen, encryptie- of kopieerbeveiligingssystemen van de programma's te omzeilen, te verwijderen, uit te schakelen, te verhinderen of te blokkeren, de video's te bewerken, te wijzigen, te vertalen of er afgeleide werken of bewerkingen van te maken, het bestand waarop het programma is opgeslagen te decompileren, te reproduceren, te onderwerpen aan reverse engineering, te disassembleren of om te zetten in door mensen leesbare code, en het programma, of een gedeelte daarvan, te dupliceren of te reproduceren op enig fysiek medium, geheugen of apparatuur, met inbegrip van, maar niet beperkt tot cd's, dvd's, of enige andere apparatuur, zoals computers, harde schijven of media, bekend of onbekend. Voorts zal de Gebruiker zijn toegangscodes tot de Applicatie of identificatiecodes niet aan derden doorgeven of ter beschikking stellen;

- de Applicatie, de Dienst en/of de Inhoud te reproduceren en/of openbaar te maken buiten de familiekring, voor professionele, commerciële of promotionele doeleinden; en

- het geheel of gedeeltelijk reproduceren, wijzigen, veranderen of gebruiken van de merken die toebehoren aan de Orange Groep, met inbegrip van de "Orange" merken, evenals de merken van de producenten van de Content en meer in het algemeen van elke rechtmatige eigenaar die een rol heeft gespeeld in de productie en/of distributie van de Content, voor welke reden dan ook en op welk medium dan ook.

 

### ARTIKEL 6 - VERPLICHTINGEN VAN DE GEBRUIKER

De Gebruiker verbindt zich ertoe :

 

- de Applicatie en de Dienst loyaal en in alle omstandigheden te gebruiken in overeenstemming met de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen;

- een strikt persoonlijk en niet-commercieel gebruik, zonder direct of indirect winstoogmerk, van de Applicatie, de Diensten en de toegankelijke Inhoud, met inachtneming van deze AVU, de Code de la Propriété Intellectuelle en, meer in het algemeen, de vigerende wettelijke en reglementaire bepalingen; en

- de compatibiliteit van de Diensten met zijn Terminal te verzekeren.

 

Het is de Gebruiker verboden :

 

- het reproduceren van de Dienst en/of de Inhoud in zijn geheel of gedeeltelijk of in uittreksels of het vastleggen van streams van de Dienst en/of de Inhoud; en

- het reproduceren of herdistribueren van enig element van de Applicatie.

 

De Gebruiker is als enige verantwoordelijk :

 

- het gebruik dat hij maakt van de Applicatie, de Dienst en de Inhoud ;

- de hardware en software die nodig zijn voor het gebruik van de Applicatie, de Dienst en de Inhoud, met inbegrip van de besmetting van zijn software door een virus; en

-           elke inbreuk op deze Terms and Conditions

 

** Geval van gebruik door een minderjarige** 

In geval van gebruik van de Dienst en de Applicatie door een minderjarige, verbindt de Gebruiker zich ertoe over het ouderlijk gezag te beschikken of de voorafgaande toestemming van de houder(s) van het ouderlijk gezag te verkrijgen. De Gebruiker verklaart dat hij garant staat, of in voorkomend geval, dat de houder(s) van het ouderlijk gezag heeft (hebben) ingestemd garant te staan, voor de naleving van alle bepalingen van de AGV, en in het bijzonder van dit artikel 5. De houder(s) van het ouderlijk gezag verbindt (verbinden) zich ertoe toezicht te houden op het gebruik dat de minderjarige maakt van de toegang tot de Dienst en de Applicatie. In hun hoedanigheid van wettelijke vertegenwoordigers is het de verantwoordelijkheid van de Gebruiker of de houder(s) van het ouderlijk gezag om te bepalen welke Inhoud al dan niet geschikt is voor de minderjarige en om het gebruik dat ervan wordt gemaakt te controleren.

 

### ARTIKEL 7 - VERPLICHTINGEN VAN ORANJE

Orange verbindt zich ertoe Gebruikers toegang te verlenen tot de Applicatie en de Dienst. De Gebruiker wordt ervan in kennis gesteld dat de Applicatie en de Dienst worden geleverd in de staat waarin zij zich bevinden, waardoor elke garantie voor de goede werking of prestaties van Orange binnen de grenzen van de toepasselijke wettelijke bepalingen wordt uitgesloten.  

Orange behoudt zich het recht voor om, met name om onderhoudsredenen, de toegang tot de Applicatie en de Dienst zonder voorafgaande kennisgeving tijdelijk op te schorten. Indien redelijkerwijs mogelijk, zal Orange de duur van deze onderbrekingen beperken en ingrijpen in de periode waarin het veroorzaakte ongemak voor de Gebruiker het meest beperkt zal zijn.

 

Orange kan niet aansprakelijk worden gesteld voor :

 

- storingen of onderbrekingen in de levering van de Inhoud die verband houden met of het gevolg zijn van een geval van overmacht, zoals gedefinieerd in de jurisprudentie ;

- enige schade geleden door de Gebruiker en/of enige derde uit hoofde van het gebruik van de Applicatie, de Dienst en de Inhoud, indien dit voortvloeit uit een handelen of nalaten van de Gebruiker en/of een derde, in niet-nakoming van de verplichtingen van de Gebruiker en/of het gebruik door deze laatste van een Terminal die niet compatibel is met de Applicatie, de Dienst en/of de aangeboden Inhoud;

- het niet beschikbaar zijn van enige Content omwille van factoren buiten de controle van Orange (technische/redactionele redenen, netwerkcongestie, falen van de internet service provider, etc.); en

- misbruik van de Applicatie door de Gebruiker. 

 

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving en voor zover Orange aansprakelijk wordt geacht voor enige schade die niet onder deze sectie of de TOS valt, is de aansprakelijkheid van Orange beperkt tot directe, zekere, werkelijke en vastgestelde schade.

 

### ARTIKEL 8 - DUUR

Deze AGV worden afgesloten vanaf de installatie van de Applicatie op de Terminal van de Gebruiker. Zij blijven van kracht (i) zolang de Gebruiker de Applicatie geïnstalleerd houdt op zijn Terminal of (ii) totdat Orange de Dienst beëindigt door de toegang tot de Inhoud te deactiveren. Om de huidige GCU te beëindigen, kan de Gebruiker de Applicatie op elk moment verwijderen.

 

Orange behoudt zich het recht voor om automatisch, zonder voorafgaande kennisgeving of schadevergoeding, elke verbinding met de Applicatie te verhinderen in geval van ernstige en/of herhaalde schending(en) door de Gebruiker van de bepalingen van de AVU. De Gebruiker erkent uitdrukkelijk dat Orange zonder voorafgaande kennisgeving of schadeloosstelling de diensten die via de Applicatie worden geleverd, geheel of gedeeltelijk kan beëindigen, zonder dit te hoeven rechtvaardigen.

 

Aangezien de Applicatie en de Dienst bovendien uitsluitend toegankelijk zijn voor Gebruikers met een Orange elektronische communicatieaanbieding, zal de beëindiging van de Orange aanbieding waaraan de identifiers voor toegang tot de Applicatie en de Dienst zijn gekoppeld, leiden tot de ontoegankelijkheid van de Applicatie en de Dienst.

Orange behoudt zich het recht voor om automatisch, zonder voorafgaande kennisgeving of schadevergoeding, elke verbinding met de Applicatie te verhinderen in geval van ernstige en/of herhaalde schending(en) door de Gebruiker van de bepalingen van de AVU. De Gebruiker erkent uitdrukkelijk dat Orange, zonder voorafgaande kennisgeving of schadevergoeding, de diensten die via de Applicatie worden geleverd geheel of gedeeltelijk kan beëindigen, zonder dat dit hoeft te worden gerechtvaardigd.

 

Aangezien de Applicatie en de Dienst bovendien uitsluitend toegankelijk zijn voor Gebruikers met een Orange elektronische communicatieaanbieding, zal de beëindiging van de Orange aanbieding waaraan de identifiers voor toegang tot de Applicatie en de Dienst zijn gekoppeld, leiden tot de ontoegankelijkheid van de Applicatie en de Dienst

 

### ARTIKEL 9 - WIJZIGINGEN IN DE GUS

Orange behoudt zich het recht voor om de Applicatie en de Dienst die zij aanbiedt, evenals de GCU, te wijzigen en/of te ontwikkelen. Deze wijzigingen en veranderingen worden van kracht zodra zij online zijn gepubliceerd. Orange zal de Gebruiker tijdig op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen in de TOS. De gebruiker wordt derhalve verzocht kennis te nemen van de GTU's zodra hij op de hoogte wordt gebracht van de actualisering ervan.

 

### ARTIKEL 10 - BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Orange verbindt zich ertoe, in het kader van haar activiteiten en conform de geldende wetgeving in Frankrijk en de Europese Unie, de bescherming, vertrouwelijkheid en veiligheid van de persoonsgegevens van de Gebruikers te waarborgen, alsook hun privacy te respecteren.

 

Het beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens, dat toegankelijk is op [het adres](https://www.orangeaugmentedcity.com/), specificeert de voorwaarden waaronder Orange en zijn onderaannemers de persoonsgegevens van de Gebruikers verwerken in het kader van het gebruik van de Dienst en de Applicatie.

 

### ARTIKEL 11 - TOEPASSELIJK RECHT

De onderhavige AV zijn onderworpen aan het Franse recht.

 

Elk geschil dat voortvloeit uit de vorming, interpretatie of uitvoering van deze TOS valt onder de exclusieve bevoegdheid van de Franse rechtbanken.

Verwerking van uw persoonlijke gegevens op Augmented city

bottom of page